Nederlands


Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden Verhelle bv Art. 1 Toepasselijkheid

 

 1. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt met ‘verkoper’ Verhelle bv, met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Muizelaarstraat 19, en met ondernemingsnummer BE0730 733 266 bedoeld.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, verkopen en leveringen van verkoper. De algemene voorwaarden van koper van welke aard en hoe genaamd dan ook zijn niet van toepassing.
 3. Bepalingen die van deze verkoopvoorwaarden afwijken, dienen uitdrukkelijk schriftelijk deze verkoopvoorwaarden, worden zij geacht deze voorwaarden aan te vullen.
 4. Deze verkoopvoorwaarden worden aan koper overhandigd. Daarnaast zijn deze voorwaarden te lezen, downloaden en printen via de website van verkoper: www.verhellebv.be

 


Art. 2 Begripsbepaling

 

 1. Verkoper: de gebruiker van deze verkoopvoorwaarden.
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee verkoper onderhandelt en/of contracteert.
 3. Bruto verkoopwaarde: overeengekomen koopprijs exclusief fust, transport en (voor zover van toepassing) inclusief licentiekosten.

 


Art. 3 Prijzen en Aanbiedingen

 

 1. Offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld.
 2. Met de schriftelijke aanvaarding van de aanbieding of offerte door de koper komt de overeenkomst tot stand, tenzij binnen 5 dagen na verzending van de bevestiging door de koper, verkoper schriftelijk en gemotiveerd te kennen geeft niet akkoord te gaan met de geaccepteerde offerte. De contractprijs is bindend voor beide partijen, ongeacht fluctuaties van de marktprijs.
 3. Wanneer een overeenkomst wordt aangegaan door agenten, tussenpersonen, wederverkopers, enz., geldt deze overeenkomst eerst vanaf het moment dat zij door verkoper schriftelijk is aanvaard.
 4. De overeenkomst gaat vergezeld van een beschrijving van de planten, waarin de verkoper de gemiddelde kwaliteit van de te leveren planten vastlegt en de ondergrens beschrijft.
 5. Aanvaarding zal slechts geschieden indien de overeengekomen prijs schriftelijk (email met leesbevestiging/digitale handtekening/fax) is vermeld.
 6. De tussen partijen overeengekomen prijzen zijn exclusief de toepasselijke BTW, transportkosten, kosten fust, invoerrechten, foto-etiketten, prijsetiketten, tenzij dit schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Voor zover niets anders staat aangegeven zijn de vermelde prijzen in euro’s.
 8. Bij annulering van een overeenkomst door koper is deze een gedeelte van de bruto verkoopwaarde van de te leveren producten als annuleringsvergoeding vermeerderd met de BTW verschuldigd aan verkoper:
  • Annulering door koper 12 weken voor overeengekomen leveringsdatum: annuleringsvergoeding van 25% van de bruto verkoopwaarde vermeerderd met de BTW
  • Annulering door koper 12-4 weken voor overeengekomen leveringsdatum: annuleringsvergoeding van 50% van de bruto verkoopwaarde vermeerderd met de BTW
  • Annulering door koper 4 weken voor overeengekomen leveringsdatum: annuleringsvergoeding van 75% van de bruto verkoopwaarde vermeerderd met de BTW

 

 

Art. 4 Oogst- en verkoopsvoorbehoud

 

 1. Alle verkoopovereenkomsten, ongeacht of verkoper of derden de producten hebben geteeld, geschieden onder oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van de producten, zoveel producten minder beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, heeft verkoper het recht de door hem/haar verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Door de levering van dit aldus verminderde kwantum, voldoet verkoper dan geheel aan zijn/haar leveringsverplichtingen. Verkoper is alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende producten en is tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.
 2. Verkoper is gerechtigd maar niet verplicht om in overleg met koper voor een vervangende levering te zorgen. Deze levering geschiedt op dezelfde condities als bepaald in de onderliggende overeenkomst.

 


Art. 5 Levering en transport

 

 1. Levering geschiedt af bedrijf verkoper of het door hem aan te wijzen adres, tenzij anders is overeengekomen. Op het moment van feitelijke levering gaan alle risico’s van de geleverde producten en alle daarmee samenhangende rechten en plichten over op koper.
 2. Geleverde producten zijn levende waar, die door onjuiste behandeling in kwaliteit achteruit of zelfs verloren kunnen gaan. Nadat de producten het bedrijf van verkoper of het door hem aan te wijzen bedrijf hebben verlaten, heeft verkoper geen zicht of invloed meer op de wijze waarop de producten worden verzorgd.
 3. Koper is gerechtigd om de producten en emballage vóór en/of tijdens het verladen van de producten op het bedrijf van verkoper of op het door hem aangewezen teeltbedrijf, te inspecteren en te controleren op bijvoorbeeld aantallen, kwaliteit, maat, gewicht en ziekten.
 4. De contractueel overeengekomen leveringsdatum wordt –indien verkoper dat wenst– kort voor de geplande leveringsdatum in overleg met koper nader bepaald.
 5. In afwijking van het gestelde in art. 5 lid 2 geldt dat, indien koper de bestelling afneemt of wil afnemen voor of na de contractueel overeengekomen datum, alle risico’s, waaronder het risico van eventueel kwaliteitsverlies door onrijpheid, te kleine maat of langere bewaring vanaf de contractueel overeengekomen leveringsdatum geheel voor koper is. Koper vrijwaart teler/verkoper in dit verband nadrukkelijk voor enig aansprakelijkheid, opzet en grove schuld aan de zijde van teler/verkoper daarvan uitgezonderd. Bovendien is koper dan de kosten verschuldigd die verkoper door deze vervroegde of verlate levering maakt, zoals extra verzorgingskosten etc.

 


Art. 6 Verpakking/karren/pallets/emballage

 

 1. Eenmalige verpakkingen worden in rekening gebracht tegen de afgesproken prijs en niet teruggenomen.
 2. Verkoper heeft het recht om aan koper meermalig te gebruiken verpakkingen of andere duurzame materialen in rekening te brengen tegen de afgesproken of –bij gebreke daarvan– gangbare prijs. Deze post zal op de factuur gespecificeerd worden vermeld.
 3. Karren, pallets, palletboxen, kisten en andere soorten meermalige emballage dienen in goede staat te zijn en tijdens levering op kosten van koper direct geruild te worden of binnen de 14 dagen terug geboekt te worden op het kwekerssaldo via Flora Holland op nummer 72439. Indien de verkoper merkt dat dit niet gebeurt, heeft deze het recht om de huidige huurprijs te factureren aan de koper. Zijnde 0.08€ per plaat per dag en 0.35€ per CC per dag. Indien is overeengekomen dat verkoper de verpakkingen en/of emballage zelf ophaalt, dient koper ervoor te zorgen dat emballage en verpakkingsmateriaal in goede staat blijven zodat verkoper deze op gebruikelijke wijze kan afhandelen. Levering van verpakkingsmaterialen, logistieke middelen, stickers,…: tijdig (volgens onderlinge afspraak) en in goede kwaliteit.
 4. Koper mag de emballage, verpakkingsmateriaal, rolcontainers en/of cc-karren niet zelf in gebruik houden of laten gebruiken door derden.
 5. Bij verlies of beschadiging van cc karren, rolcontainers, meermalige verpakkingen, pallets enz., is koper verplicht eventuele reparatie, vervangingskosten en/of extra huurkosten in verband met te late retournering aan verkoper te vergoeden. Zulks tegen tarieven van de containercentrale. De administratie van verkoper levert dwingend bewijs van de hoeveelheid door verkoper geleverde fust in bezit van koper.

 


Art. 7 Betaling

 

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling door koper geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na deze termijn is over het gehele factuurbedrag de wettelijke boeterente per maand verschuldigd.
 2. De koper is niet bevoegd kortingen, ongeacht welke dit zijn op het factuurbedrag in mindering te brengen. Koper is niet bevoegd tot verrekening.
 3. Betalingen dienen via storting of overschrijving te gebeuren op het door de verkoper aangegeven rekeningnummer.
 4. Betaling dient in euro’s te gebeuren, tenzij op de factuur anders is aangegeven.
 5. Het is koper niet toegestaan om betalingsverplichtingen op te schorten bijvoorbeeld ingeval van een door hem of haar ingediende klacht bij de verkoper, tenzij de verkoper daarmee nadrukkelijk schriftelijk instemt.
 6. Indien koper in verzuim is ten aanzien van één of meerdere overeenkomsten gesloten met verkoper, is verkoper gerechtigd al haar verplichtingen op te schorten en alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden. In dat geval is verkoper gerechtigd om lopende overeenkomsten met koper onmiddellijk te ontbinden. Verkoper is naar aanleiding daarvan niet aansprakelijk voor mogelijke, door koper geleden schade.
 7. Verkoper heeft te allen tijde het recht zijn/haar vorderingen op iedere debiteur te verrekenen met zijn/haar betalingsverplichtingen jegens die debiteur.
 8. Indien de koper tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is koper aan verkoper verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Onder deze kosten vallen ondermeer de werkelijk gemaakte advocaat- en deskundigenkosten.
 9. Alle producten, ter uitvoering van deze overeenkomst geleverd, blijven eigendom van verkoper totdat de koopprijs met alle daarop vallende lasten volledig is betaald en verkoper ook uit andere hoofde geen vordering meer op de koper heeft. Indien na het sluiten van de overeenkomst de informatie over koper zodanig is dat betaling van de koopsom naar de mening van verkoper onzeker is, mag verkoper zijn/haar verplichtingen opschorten en de koper om betalingszekerheid vragen. Koper is dan op eerste verzoek van verkoper verplicht om binnen 24 uur op eigen kosten een voor verkoper aanvaardbare bankgarantie te verstrekken. Als de koper hiermee in gebreke blijft, is verkoper gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden en volledige schadevergoeding te vorderen.
 10. Indien de door verkoper geleverde goederen niet meer in de oorspronkelijke vorm en of verpakking aanwezig zijn of indien zij verwerkt zijn tot andere producten, wordt ten behoeve van verkoper met betrekking tot die goederen een stil pandrecht gevestigd dat van kracht blijft totdat al hetgeen verkoper uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen hebben, volledig zal zijn betaald.

 


Art. 8 Overmacht

 

 1. In geval van overmacht is verkoper gerechtigd de nakoming van zijn/haar contracten op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks noodzakelijk maakt – en zulks is uitsluitend ter beoordeling van de verkoper– is verkoper gerechtigd de verkoopovereenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen en is verkoper niet gehouden tot betaling van een schadevergoeding. De verkoper kan de overeenkomst ontbinden, zonder recht op schadevergoeding, indien de overmachtsituatie langer dan één maand duurt en/of het vooruitzicht bestaat dat de overmachtsituatie langer dan een maand zal duren.
 2. Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die de nakoming van de leveringsverplichting van verkoper onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt, dat nakoming redelijkerwijs niet van de verkoper kan worden verlangd, zoals oorlog, mobilisatie, staking, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang, watersnood, pandemieën, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening, bedrijfsbrand, transportproblemen, gehele of gedeeltelijke misoogst, extreme weersomstandigheden, abnormale droogte of voortdurende en/of abnormale hoeveelheden regen, acute ziekte in het gewas, plagen van ongedierte, aanwezigheid van niet toegestaan residu veroorzaakt door derden (drift, grondwater,..),.. etc. Bovendien heeft verkoper het recht de overeenkomst, voor zover niet nagekomen, te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade, wanneer overheidsmaatregelen de in-, uit- of doorvoer van verkochte goederen belemmeren en/of voor verkoper financieel nadeliger maken en koper niet bereid is op eerste verzoek het nadeel van deze maatregel aan verkoper voor levering van de goederen, te vergoeden.
 3. Overmacht van leveranciers aan verkoper, waaronder ook begrepen telers, geldt als overmacht voor de verkoper.

   


  Art. 9 Klachten

   

  1. Koper dient – op straffe van verval van al haar rechten – uiterlijk voor of tijdens het laden van het eerste vervoermiddel op het bedrijf van verkoper of het door verkoper aan te wijzen teeltbedrijf van de goederen schriftelijk, per email of per fax haar klachten te uiten en de verlading op te schorten. Indien koper het geleverde bij levering zonder klachten aanvaardt, wordt verkoper geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan en vervalt het recht van koper over het geleverde te reclameren, met uitzondering van het bepaalde in artikel 9 lid 2.
  2. Over verborgen gebreken dient koper – op straffe van verval van al haar rechten – uiterlijk 24 uur na ontdekken schriftelijk bij verkoper te reclameren, en bij gebreke waarvan verkoper wordt geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan.
  3. Bij klachten van koper dienen de werkzaamheden van het laden te worden stopgezet gedurende de periode genoemd in artikel 9 lid 4.
  4. Indien de verkoper de klacht niet uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk accepteert of daar niet binnen die termijn op antwoordt, dient koper met de meeste spoed, doch uiterlijk binnen 24 uur daarna, op straffe van verval van alle rechten van koper, per fax en/of email onafhankelijke expertise aan te vragen bij Vereniging voor Agro-experten vzw, Aartrijksestraat 112, 8211 Aartrijke – België. www.agroexperten.be Indien koper niet tijdig expertise aanvraagt, wordt verkoper geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de verkoper gevestigd is, alleen het Belgische recht is van toepassing.

   


  Art. 10 Aansprakelijkheid

   

  1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van verkoper zelf, is alle aansprakelijkheid van verkoper voor alle schade van koper uitgesloten. In geen geval heeft koper recht op een schadevergoeding hoger dan de laagste van de navolgende bedragen: € 2.500  of het factuurbedrag van het geleverde waarop de schade betrekking heeft.
  2. Koper vrijwaart verkoper voor alle kosten en schade van derden die betrekking hebben op het geleverde, waaronder recall-kosten.

   


  Art. 11 Geschillenregeling

   

  1. Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze algemene voorwaarden mochten ontstaan, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de verkoper gevestigd is, alleen het Belgisch recht is van toepassing.

   


  Art. 12 Slotbepaling

   

  1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
  2. Clausules in deze Verkoopvoorwaarden welke tegenstrijdig zijn met dwingende nationale of internationale wetgeving zullen als niet overeengekomen worden beschouwd. De overige, niet-strijdige bepalingen in deze Verkoopvoorwaarden blijven onverminderd bindend voor partijen.
  3. Partijen zullen alsdan in onderling overleg vervangende bepalingen dienen vast te stellen welke zoveel mogelijk beantwoorden aan datgene dat Partijen in de overeenkomst oorspronkelijk hebben bedoeld.